Jesteśmy szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej.
Szkoła spełnia wymogi Ustawy- Prawo Oświatowe:  realizuje programy
nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ustawie;
realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie niższym, niż łączny wymiar
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania
szkoły publicznej danego typu; stosuje zasady klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; prowadzi dokumentację
przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; zatrudnia
nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje
określone dla nauczycieli szkół publicznych.
Szkoła uzyskała pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (
postanowienie nr 110.3.56.2018).