Informacja! Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019, Przedszkole Niepubliczne Jedność pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ( Program 8.1.1.) na utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Oddziale przy ul. Górnej 1A. W ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług OWP poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Niepublicznym Jedność w Gostyniu”, dzieci będą mogły uczestniczyć w zaj. edukacyjnych wg metody Montessori oraz w zajęciach dogoterapii stymulujących rozwój i przeciwdziałających deficytom rozwojowym. Dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będą miały zapewnioną opiekę terapeuty ruchowego i tyflopedagoga. Pobyt dzieci będzie bezpłatny, z częściowym udziałem płatności za zajęcia dodatkowe – 90 zł/m-c ( udział w zajęciach dodatkowych jest obowiązkowy ). Rekrutacja odbywa się na ogólnych zasadach powszechnego dostępu przyjętych w statucie placówki, z zapewnieniem równego dostępu obu płci oraz osób niepełnosprawnych. W przypadku liczby kandydatów przekraczających liczbę miejsc, o przyjęciu będą decydować dodatkowe punkty przyznawane za: wielodzietność rodziny; niepełnosprawność dziecka, rodzica i obojga rodziców, rodzeństwa; samotne wychowywanie dziecka oraz objęcie dziecka pieczą zastępczą. Pozostałe zasady rekrutacji oraz harmonogram nie ulegają zamianie.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Jedność na rok szkolny 2020-2021

Przedszkole prowadzi rekrutację do dwóch placówek:

 • Przedszkole Jedność, ul.Górna 1a, Gostyń
 • Filia Przedszkola Jedność, ul.Reymonta 7, Gostyń
 • Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Jedność potwierdzają kontynuację pobytu dziecka w nowym roku szkolnym poprzez złożenie deklaracji kontynuacji edukacji wg harmonogramu poniżej. Kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola Jedność ( zasady pierwszeństwa):
 • dzieci niepełnosprawne
 • dzieci pięcioletnie
 • dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do Przedszkola Jedność
 • dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących
 • dzieci z rodzin zastępczych.
 • Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020-2021 r. odbywa się do wyczerpania miejsc!


   

  Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszeniowa dziecka
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 • RODO