Informacja!

Uprzejmie informujemy, że Przedszkole Niepubliczne Jedność pozyskało środki z Eurpejskiego Funduszu Społecznego ( Program 8.1.1.) na utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Oddziale przy ul. Górnej 1A.

W ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług OWP poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Niepublicznym Jedność w Gostyniu”, dzieci będą mogły uczestniczyć w zaj. edukacyjnych wg metody Montessori oraz w zajęciach dogoterapii stymulujących rozwój i przeciwdziałających deficytom rozwojowym. Dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będą miały zapewnioną opiekę terapeuty ruchowego i tyflopedagoga. Pobyt dzieci będzie bezpłatny, z częściowym udziałem płatności za zajęcia dodatkowe – 90 zł/m-c ( udział w zajęciach dodatkowych jest obowiązkowy ).

Rekrutacja odbywa się na ogólnych zasadach powszechnego dostępu przyjętych w statucie placówki, z zapewnieniem równego dostępu obu płci oraz osób niepełnosprawnych. W przypadku liczby kandydatów przekraczających liczbę miejsc, o przyjęciu będą decydować dodatkowe punkty przyznawane za: wielodzietność rodziny; niepełnosprawność dziecka, rodzica i obojga rodziców, rodzeństwa; samotne wychowywanie dziecka oraz objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Pozostałe zasady rekrutacji oraz harmonogram nie ulegają zamianie.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Jedność na rok szkolny 2018/19

 1. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Jedność potwierdzają kontynuację pobytu dziecka w nowym roku szkolnym poprzez złożenie deklaracji kontynuacji edukacji wg harmonogramu poniżej.
 2. Kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola Jedność ( zasady pierwszeństwa):
  • dzieci niepełnosprawne
  • dzieci pięcioletnie
  • dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do Przedszkola Jedność
  • dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących
  • dzieci z rodzin zastępczych.
 3. Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018-19 r. odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Od dnia

Do dnia

Etap rekrutacji

Działania Rodziców

29 stycznia 2018

9 lutego 2018

Potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej

Złożenie Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu

29 stycznia 2018

28 lutego

2018

Postępowanie rekrutacyjne dla nowych kandydatów.

Pobranie i złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.

12 marca 2018

Powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do przedszkola

12 marca 2018

26 marca 2018

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata

Pisemne potwierdzenie woli rodziców o uczęszczaniu kandydata do przedszkola

30 marca 2018

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

02 kwietnia 2018

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od publikacji listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

9 kwietnia 2018

23 kwietnia 2018

Postępowanie uzupełniające ( w przypadku nadal wolnych miejsc w przedszkolu )

Pobranie i złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.

30 kwietnia 2018

Powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu lub
niezakwalifikowaniu do przedszkola

1 maja 2018

11 maja 2018

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata

Pisemne potwierdzenie woli rodzica o uczęszczaniu kandydata

15 maja 2018

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym

Dokumenty do pobrania